ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERLİMİTED ŞİRKET YENİ KAYIT

 

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

 

İSTENEN EVRAKLAR;

 

1) Mersis'ten alınmış Sicil Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylanmış ıslak imzalı Limited Şirket Sözleşmesi (2 asıl)

2) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanıyla düzenlenmiş ve Sicil Müdürlüğü veya  Noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 adet asıl)

3) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi (Tüm yetkililerin imzası gereklidir.)

4) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi (Tüm yetkililerin imzası gereklidir.)

5) Nakdi sermayenin en az  1/4 ünün (yüzde 25'i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu (6102 sayılı TTK Md.345 göre)

6) Sermayenin on binde 4 ünün yatırıldığına dair makbuzun aslı (T.C. Halk Bankası Rekabet Kurumu Başvuru Dilekçesi

7) Gerçek kişi bilgi formu

8) Tüm ortak ve yetkililere ait 2 şer adet fotoğraf

9) Ortak olmayan müdürlerin görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı (Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623))

10) 2 takım asıl imzalı şirket kuruluş bildirim formu (Tüm yetkililerin imzası gereklidir.)

11) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl)

12) Şirket sözleşmesinde birden fazla müdür seçilmesi durumunda bir tane müdürün müdürler kurulu başkanı olarak seçilmesi gerekmektedir

NOTLAR

a) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor.

b) 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu & Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (www.sigorta.org.tr) kapsamında “Sigrota Acenteliği/Aracılık Hizmetleri” ile iştigal edecek şahısların sektörle ilgili yayınlanan mevzuata uygunluğu sağlanıyorsa kayıtları yapılabilmektedir.

c) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

      1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

      2) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

      3) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

d) Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

e) Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) 

f) Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

g) YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

     1-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

       -Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) 

       -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl)

       -Fotoğraf (2 adet)

       -Vergi dairesinden alınmış potansiyel vergi numarasının olduğu belge (1 adet asıl)

     2-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

       - Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

      -İştirak kararı. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

      -İştirak kararında belirtilmedi ise; Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen vekaletname. Vekaletnamenin; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde). (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

      - Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

      -Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

      -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

      -Fotoğrafı (2 adet)

      -Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

      -Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 

 

İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek Vakıf vb Diğer İşletmeler
 • Yabancı Uyruklu Şirketler
 • Birleşme İşlemleri
 • Tür Değiştirme İşlemleri
 • Bölünme İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri
  v