ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERGERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) DEĞİŞİKLİKLİK İŞLEMLERİ

A) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

       a. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

           1. Dilekçe 
           2. Vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1 asıl )

           NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

        b. İŞ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ

           1. Dilekçe 
           2. Vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1 asıl )

           NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

        c. SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

           1. Dilekçe 
           2. Vergi dairesi görüntüleme belgesi ( 1 asıl ) 

           NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 

 

        d. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

           1. Dilekçe 
           2. Noter tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (1  asıl- 1 fotokopi). 

           

             NOTLAR

            a) https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 

           b) Unvan Değişikliği isim veya soyisim değişikliğinden kaynaklanıyor ise aşağıdaki ilgili belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

                1. Mahkeme karı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı ( mahkeme kararı aslı ya da noter onaylı örneği 1 adet)
                2. Evlilik nedeniyle olmuşsa; Evlilik cüzdanının sureti veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet)
                3. Boşanma nedeniyle olmuşsa; Boşanmanın kesinleştiği mahkeme kararı aslı ile Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet)

 

 
B) SİGORTA ACENTELİĞİ

1. Dilekçe
2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 1 asıl 1 fotokopi)
3. 1 adet asıl imzalı acentelik sözleşmesi (sigorta şirketi ve sigorta acentası taraflarınca kaşe imzalı) ile fotokopisi

 NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 


C) SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1.Dilekçe
2. Noter Tasdikli Acentelik fesihnamesi (noter onaylı; 1 asıl -1 fotokopi)

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. 


D-TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ (TSY-133)

1)Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlamak sureti ile devredilebilir
2) Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır;
a) Tarafların adı ve soyadı veya unvanı ile tebligat adresi,
b) Ticari işletmenin sözleşme dışında bırakılan unsurları.
c) Ticari işletmenin bir bütün olarak ve devamlılığını sağlayacak şekilde devredildiğine ilişkin şarsız beyan,
ç) Ticari işletmenin satış fiyatı ve ödeme şartları,
3) Ticari işletmenin devri, devir sözleşmesinin tümünün tescili ile hüküm ifade eder.
4) Ticari işletme devir vaadi, belli bir süre sonra hüküm ifade edecek devirler ve şartlı devirler tescil edilemez

Ticari İşletmenin Devrine İlişkin İşlemler (TSY-135/4)
a) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan ile beraber devri halinde, o işletme ve unvana ait kayıtlardan yalnız devir sebebiyle değiştirilmesi gerekli olanlar değiştirilir
b) İşletmenin bir gerçek kişi tarafından diğer bir gerçek kişiye unvan hariç olmak üzere devri halinde ise eski unvan ve işletmeye ait bütün kayıtlar silinir. Yeni unvan altındaki işletme yeniden tescil işlemi yapılır. İşletme tescil edilirken eskisinin devamı olduğu, işletmenin eski MERSİS numarası ve unvanı kayıtlarda gösterilir. 
c) işletmenin bir gerçek kişi tarafından bit ticaret şirketine devri halinde ise o işletmenin ve unvanın bütün kayıtları silinir ve ticaret şirketinin tabi olduğu hükümler uyarınca bu devir dolayısıyla şirketin sicil kayıtlarında değişiklik yapılması gerektiği takdirde sadece o değişiklikler yapılır
ç) İşletmenin sicile kayıtlı bir işletmesi bulunmayan bir dernek veya kamu tüzel kişisi tarafından devir alınması halinde de (b) bendi uygulanır

NOT: Ticari işletmenin devrinde, devredilen işletmenin malvarlığına dahil olan tapu, gemi fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirilir (TSY-135/5)

 

İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek Vakıf vb Diğer İşletmeler
 • Yabancı Uyruklu Şirketler
 • Birleşme İşlemleri
 • Tür Değiştirme İşlemleri
 • Bölünme İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri
  v