ÇEVRİMİÇİ İŞLEMLERANONİM ŞİRKET YENİ KAYIT

Gerekli EvraklarTSY MaddeleriTTK MaddeleriAçıklamaDosya
Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe 23/1 23/2 23/4 23/5 29/1 29/2 İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Taahhütname 24/1 24/2   Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış, müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı
Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter Tarafından Onaylanmış Şirket Sözleşmesi 69/1/a   1 adet noter onaylı ve 2 adet fotokopisi  
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu 21/3   Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde istenmektedir.  
Sermayenin Paylar Oranında en az 1/4 ünün ödendiğine dair Banka Bloke Mektubu 69/1/c   Pay bedellerinin en az %25'inin kanuna uygun olarak; kurulacak şirket adına banka nezdinde açılan hesaba, her pay sahibi için ayrı ayrı yatırılan miktarların tutar olarak belirtildiği  
Rekabet Kurumu Payı Dekontu (Sermayenin Onbinde Dördü) 69/1/ç   4054 sayılı kanun 39/c bendi uyarınca; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı dekont  
Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Noterce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi 69/1/i   1 adet asıl 2 adet fotokopi  
Şirket Kuruluş Bildirim Formu   27/2 İlgili yerler doldurularak şirket yetkili/leri tarafından imzalanmalıdır. 3 nüsha hazırlanmalıdır, yabancı Pay sahibi veya işçi var ise 4 nüsha, hem işçisi hem de yabancı Pay sahibi var ise 5 nüsha
Tüzel Kişiliğin Gerçek Kişi Temsilcisini Belirlediği Yetkili Organ Kararı (Noter Tasdikli) 69/1/ı 359/2 359/3    
Bakanlık veya Diğer Resmi Kurumların İzin veya Uygun Görüş Yazısı 69/1/ğ 333/1 15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için  
Ayni Sermayenin Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu 69/1/d      
Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı 69/1/e      
Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge 69/1/f      
Pay Sahibi Olmayan ve Temsil Yetkisi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Kabul Beyanı 69/1/h    
Kurucular ve Diğer Kişilerle Yapılan ve Kuruluşla İlgili Olan Sözleşmeler 69/1/g      
Yabancı Pay Sahibi (Ortak) veya Yönetim Organında Yabancı Bulunması Halinde     1.) Pay sahipleri arasında YABANCI GERÇEK KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı gerçek kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir * Pasaport Fotokopisi ve Noter onaylı Tercümesi * Yerleşim yerini gösterir belge * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge 2.) Pay sahipleri arasında YABANCI TÜZEL KİŞİ bulunması durumunda; Aşağıda belirtilen evraklar ile öncelikle yabancı tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir. * Vergi Kimlik Numarasını gösterir belge * Yabancı Tüzel kişiliğin bağlı olduğu ülke yetkili makamlarınca onaylanmış; faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösteririr Apostilli Asıl BELGE ve Noter onaylı Tercümesi * Yabancı Tüzel kişiliğin İştirak kararı (Apostilli Aslı ve Noter onaylı tercümesi)  
Kayyum Atama Kararı     18 yaşından küçük pay sahibinin yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olması halinde mahkemeden alınmış kayyum atama kararı  
Muvafakatname     18 yaşından küçük pay sahibinin, yasal temsilcisinin şirkette pay sahibi olmaması halinde yasal temsilci yada temsilcilerinin muvafakatını belirtir beyan  
İSTENEN EVRAKLAR
 • Tescil İşlemleri
 • Gerçek Kişiler
 • Limited Şirketler
 • Anonim Şirketler
 • Kollektif Şirketler
 • Kooperatifler
 • Dernek Vakıf vb Diğer İşletmeler
 • Yabancı Uyruklu Şirketler
 • Birleşme İşlemleri
 • Tür Değiştirme İşlemleri
 • Bölünme İşlemleri
 • Tescil Masrafları
 • Mevzuat
 • Sicil Müdürlüğü Duyuruları
 • Mersis
 • © Copyright 2017 | Eskişehir Ticaret Odası Tüm Hakları Saklıdır.
  KVKK Aydınlatma Metinleri
  v